ទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម 078-866023, 098-866023

ព័ត៌មានបន្ថែម

វិធី​ដាំ​ខ្ទឹម​បារាំង

ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ប្រជា​កសិករ​ខ្មែរ​យើង​ក្នុង​ការ​ដាំ​ដំណាំ​ ជា​ពិសេស​ការ​ដាំ​ខ្ទឹម​បារាំង​ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​នូវ​វិធី​ដាំ​ដោយ...​


    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម